Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

آرزوی کوچک با عمق زیاد..!

وابستگی باعث اصطحکاک توانایی ، استعداد و سلب آزادی از انسان میشود.
در یک خانواده شلوغ بدنیا آمدم . سه برادر و پنج خواهر ، جمع خانوتده ام یازده نفر بودیم.
بعلت مقرارت و سخت گیری پدرم همه ما باید سر سفره غذا حاضر میشدیم. مشکل مقرارت سخت گیرانه پدرم نبود. سختی کار در این بود که برای 11 نفر در یک زمان باید غذا سرو میشد. غذا توسط مادر و بزرگترین خواهرم تقسیم میشد. مشکل تقسیم غذا نبود ، چون که با بودن پدرم همه چیز بی سرو صدا انجام میشد و هیچکس حق اعتر...اض علنی نداشت. اما زیر لب همه گله و شکایت داشتند و برای هم خط نشان میکشیدیم. چرا تو زود تر از من غذا گرفتی و یا بیشر از من غذا داری . بویژه زمانی که غذای گوشتی داشتیم. مشکل کار اینجا بود ، در صورت داشتن خورشتی که با مرغ درست میشد ، همیشه مقدار کمی گوشت به همه میرسید. نصف سینه مرغ تحت هر شرایطی نصیب پدر میشد . بقیه بین ما باید تقسیم میشد. یک مرغ بیچاره مگر چقدر گوشت دارد که نصیب 11 نفر بشود و همه از آن بخورند و بعد بگویند نهار گوشت مرغ خوردیم. تقریبا احساس گوشت مرغ خوردن به من دست می داد و با این احساس لذت میبردم . خوردن گوشت مرغ تبدیل شد به رویای کودکی ام . آرزوی من این شد که هر چه زودتر مستقل بشوم پول در بیاورم و یک مرغ کامل را تنهایی بخورم. همزمان با درس خواندن در تابستان کار می کردم ، همین ارزوی گوشت مرغ باعث شد که بسرعت مستقل بشوم وضع اقتصادی ام بقدرزیادی خوب شد که میتوانستم هر چه که بخواهم بخرم ماشین ،خانه بویژه هر چقدر مرغ بخواهم.درضمن عموی من مدیر یک مرغداری بزرگ بود بمدت چند ماهی بعلت شرایط سیاسی ام در خانه ای که در مرغداری عمویم بود زندگی کردم . با همه این شرایط که برای خوردن یک مرغ درسته مهیا بود، هرگز یک مرغ درسته نخوردم. چون که یک مرغ درسته برام خیلی زیاد بود. ولی آرزوی خوردن یک مرغ کامل باعث شد که بسرعت مستقل بشوم و برای رسیدن به آرزو یم خودم تلاش کنم. اگر چه آرزیم کوچک بود ولی عمق آن زیاد بود ، یعنی تلاش و استقلال. چرا که وابستگی باعث اصطحکاک توانایی ، استعداد و سلب آزادی از انسان میشود. آرزو و تلاش را فراموش نکنیم.

سام ویشکا
تابستان 2015 هلند

آرزوی کوچک با عمق زیاد