Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

چرا ایرانیان زیاد قسم میخورند و برای اثبات هر کاری دنبال شاهد هستند.
جدا از ادای قسم برای یک مقام و یا منصب که در دنیا رایج است، ما ایرانیان و مردم خاوارمیانه در زندگی روزمرگی خود خیلی قسم میخوریم.
حتما برای شما این اتفاق پیش آمده است که مشغول گوش دادن صحبت دوست یا یک شخصی هستید متوجه میشود که این شخص برای اثبات گفته ها و یا عهد خود شروع به قسم خوردن می کند و در همان لحظه شخص دیگر را که در آن مجلس حضور دارد شاهد می گیرد و یا اگر کسی در آنجا نباشد، شما را به دیگاران که آشنا و یا فامیل مشترکتان است ارجاع می دهد. ! در حالی که شما از وی مطالبه شاهد و یا ادای قسم نکردید.
عادت قسم خوردن و یا روش شاهد گرفتن، برای اثبات یک گفته یا یک ادعا را در فرهنگهای دموکراتیک خیلی کم دیده میشود .
یک گفته معروف است که می گوید: گفتی ، باور کردم ، تکرار اش کردی شک کردم و قسم خوردی فهمیدم دروغ می گویی .
قسم خوردن امری اکتاسبی و محیطی است که از آموزش و پرورش ، حکومت سیاسی و فرهنگ جامعه ناشی میشود.
در جوامع مذهبی بویژه اسلامی و دارای حاکمیت استبدادی با فرهنگهای غیر دموکراتیک قسم خوردن کاری عادی و بدون ادای قسم تقریبا اثبات و یا بستن پیمانی غیر ممکن میشود.
در قرآن بیش از ۴۰ سوره به زمان، میوه ها، مکان های مقدس، ستاره ها، آسمان ها و... سوگند یاد شده است.
معمولا در جوامعی که قسم خوردن عادی میشود شکستن عهد و پیمان مبتنی به قسم هم کاری عادی تبدیل میشود و بیشترین عهد شکنی و دروغ در اینگونه جوامع رایج است.
تقربا در تمامی کشور هایی که اسلام در آن رایج است قسم خوردن کاری شرعی و مقدس است که شخص براحتی به مقدسات دین قسم می خورد تا گفته و یا ادعای خود را ثابت کند. هر چه قسم مقدس تر و عریان تر نسبت به مقدسات باشد ، باور را در آدمها زیاد تر میکند. به همن خاطر قسم به مقدسات دین از جدی ترین و خطرنکترین فسم ها است و بعد قسم کسانی را که خیلی دوست داریم طرف مقابل را متقاعد تر می کند.
قسم خوردن می تواند انگیزه و دلایل متفاوت داشته باشد که در زیر به چند دلیل و انگیزه مهم آن می پردازم.
ترس: یک دلیل مهم برا قسم خوردن است . ترس از تنبیه یا حتی ترس از اینکه باورش ندارند.
اعتماد : بی اعتمادی افراد خانواده و جامعه نسبت بیکدیگر که می تواند ناشی از فقر ف نیازمندی و ارتباط تکامل نیافته باشد.
آموزش پرورش : آموزش پرورش غیر مسول و غیر پیشرفته که توجه به اعتماد سازی در فرد و جامعه ندارد .
دولتهای استبدادی: این دولتها با ایجاد ترس در جمعه امکان داشتن هر گونه دیالوگ با یکدیگ و مقامات مسول را از دست میدهند. قسم خوردن کوتا ه ترن و موثر ترین شیوه برای مبرا شدن از اتهام و یا اثبات ادعا است.
جه کسانی زیاد قسم خورند:؟
عادت های فرهنگی : طبق عادت های فرهنگی و مذهبی برای تاکید و یا اثبات گفته خود قسم می خوریم. در حالی که در فرهنگهای دموکراتیک برای اشاره به تاکید و تایید، از واژه های واقعا و مطمنن را استفاده می کنند.
افرادی که از شخصت تثبت شده و هویت شکل یافته مستقل از خصوصیات عام جامعه برخودار نیستند و از اعتماد به نفس پایین برخوردارند. نسبت به آنچه می گویند ، یا صادق نیستند و یا میتواند آمیخته با دروغ باشد.
افراد مذهبی و سنتی ، از مذهب و سنتها که مورد قبول عامه جامعه مذهبی و سنتی است استفاده میکنند و به آنها قسم میخورند.
ابراز حرفهای غیر مستند و بدون دلیل.
ادعا های دروغ و دروغگویی، افراد ی که زیاد قسم می خورند از این خصوصیات برخوردارند.

چه کسانی قسم نمی خورند و یا خیلی کم قسم میخورند:
افرادی که شخصیتی تثبت شده و هویت شکل یافته مستقل از خصوصیات عام جامعه برخودار هستند، اخلاق و رفتاری صادق و صراحت گفتار و با انعطاف برخوردارند. افرادی که با سند ، تحقیق و مطمئن حروف می زنند. افرادی که بر ترس غالب شدند. این افراد برا اثبات گفته های خویش احتیاج به قسم ندارند. اگر هم اینگونه افراد زمانی مجبور به قسم خوردن میشوند میتواند ناشی عادتهای فرهنگی باشد که به ندرت در آنها یافت میشود.
سام ویشکا
تابستان 2015 هلند