Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

موفقیت و خوشبختی چیست؟ انسان موفق و خوشبخت کیست؟
دراین نوشته کوتا تلاش میکنم که تعریف و تفاوت این دو واژه را توضیح بدهم. آنچه که مرا بفکر نوشتن این مقاله کوتاه انداخته است، نگاه متداول بعضی از رسانه ها به این دو واژه است و در دنیای مجازی هم برای معرفی انسانهای موفق و خوشبخت از آنها استفاده میشود. همجنین این دو واژه را مترادف هم میدانند.
تعریف آکادمیک موفقیت: دستیابی به و یا نتیجه گرفتن از آنچیزهایی را که هدف قرار گرفته است. موفقیت، یعنی نتیجه گرایی.
Result oriented
Resultaatgericht
Successfully
Succesvol
موفقیت چیست و موفق کیست؟
موفقیت نسبی است، اهداف انسانها برای نتیجه گرفنتن از نوسانات و تفاوتهای بسیار بارزی برخوردار است.
موفقیت بطور معمول و متعارف با چیزهای مادی مورد انداره گیری است. یکی با دیپلم گرفتن ، شاغل بودن و خانه خریدن ... خود را موفق می داند وکسانی هم مثل بیل گیتس و استیو جابز موسس شرکت مایکروسافت و آپل خودشان را موفق میدانند. پس می بینیم که موفقیت بسیار نسبی است. دستیابی به نتیچه آنچه را که هدف قرار گرفته است، موفقیت میدانند.
اما در نگاه متداول و رایج بعضی ها، موفقیتها را در به دست آوردن ثروت زیاد، تخصص ویژه و یا هرآنچه که فوق و یا (تاپ باشد) میدانند. در حالی که این یک نگاه عامیانه به موفقیت است که نمی تواند معیار و ارزیابی صحیح برای موفقیت افراد قرار بگیرد. اگرچه بدست آوردن چیزهای فوق و یا موقعیتهای ویژه یک موفقیت است ولی از نظر کیفی تاثیر آن در شخص با سایر موفقیتها، ویژه نمی باشد. چون هردوطیف می توانند از نتیجه بدست آمده لذت ببرند.
خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟
life satisfaction
levenssatisfactie
خوشبختی به معنی رضایت از زندگی است :
خوشبختی مانند موفقیت نسبی است، با توجه به این که از چیزهای مادی بهره میبرد، بیشتر از احساس برخوردار است نتیجه گرا نیست.شخص خوشبخت به آنچه که دارد احساس رضایت می کند و شاد و خوشحال است. احتیاج ندارد که حتما نتیجه ای که باید بگیرد احساس رضایت داشته باشد. می تواند در نتیجه گیری موفق نباشد ولی راضی ، شاد و خوشحال باشد. این احساس می تواند در همه جوانب با آدم خوشبخت همراه باشد. از همسریابی، فرزند داری، شاغل بودن، دوست داشتن، با دوستان بودن و ووو .. در نتیجه می توان گفت که همه آدمهای موفق خوشبخت نیستند و همه آدمهای خوشبخت موفق نیستند، چون آدمهای خوشبخت برای خوشبختی منتظر نتیجه نیستند.
Sam Wishka
هلند تابستان 2016
در دهر هر آن که نیم نانی دارد
از بهر نشست آشیانی دارد
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی
گو شاد بزی که خوش جهانی دارد
از خیام..