Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

چرا می ترسیم؟! ترس یا آگاهی؟

در مورد ترس نظریا ت متفاوت وجود دارد، بعضی ها معتقد به غریزی بودن ترس هستند و نظریه دیگر به اکتسابی و القا ترس اعتقاد دارد. من در اینجا نمی خواهم به منشا و یا تعریف ترس بپردازم. هر نظریه ایی را برای وجود ترس در انسان بپذیریم ، به این واقعییت میرسیم که زندگی امروزه ما توام با ترسهای فراوان است.

زندگی روزانه ما همراه با ترس میباشد . ترس از طبیعت ، جنگ، ترس از بیکاری، ترس از از دست دادن کار ، مردود شدن در تحصیل ، ترس از دست دادن عزیزی ، مریض شدن، ترس در از دست دادن عشق ، دوست ، همسر ، بی پول شدن، بیخانمان شدن و هزاران ترس خواسته و ناخواسته دیگر. ترس از دست دادن هر چیزی ما را سازشکار، محافظه کار، وابسته، مقلد، دیکتاتور و یا مطیع می کند.

باید به این واقعییت آگاه باشم که ترس از هرچیزی موجب استحاله و فرسوده شدن توان و انرژی ما خواهد شد. مگر اینکه اینکه آگاهی را جایگزین ترس نماییم. اگر چه انسان در ابتدا ، ترس از طبیعیت به ماورای طبیعه روی آورده است و خدایگان را برای خود ساخت ، اما می بینیم که در نهایت این آگاهی بشر بوده که بر ترس غالب گردیده و منجر به نجاتش شده است. انسان با آگاهی منافع طلبا نه اش ترسهای کاذب را بوجود آورده است تا در سایه جهالت، ترس را غالب گرداند.

حتما به این نگرش که می گویند اگر از خلق خدا نمی ترسی پس از خدا بترس. این نگرش ترس را مبنایی برای منع عمل منفی یا به عباریتی دیگر رفتار بد می داند. بطور معمول این نوع آموزش اخلاقی در مذاهب رایج است که ترس از خدا و آخرت را جهت اصلاح عمکردهای مردم آزار و یا خود آزار تبلیغ و ترویج میکنند.

جهان ما آمیخته با ترسهایی است که در بالا به آنها اشاره کرده ام ، برای اینکه سعادتمند و خوشبخت باشیم ، باید آگاهی را جایگزین ترس کنیم.

ترس موجب میشود که بگوییم وای اگر بی پول و فاقد در آمد بشوم نابود میشوم ، آگاهی میگوید تو توان داری دوباره پول بدست میاوری و کار پیدا می کنی، ترس میگوید اگر مریض بشوی ناتوان و بد بخت میشوی، آگاهی میگوید خوب غذا بخور ، استراحت و ورزش کن مریض نمی شوی، ترس میگوید اقتصاد جهان خراب است و بیکاری همه گیر شده است پس من نابود میشوم، آگاهی میگوید با شرایط مدارا کن دنبال راه حل درست باش کسی از گرسنگی نمی میرد اگر همه چیز عادلانه تقسیم شود، ترس میگوید اگر دوستان خودم را از دست بدهم تنها میشوم ، آگاهی میگوید اگر خودت را دوست داشته باشی و مردم را هم دوست داشته باشی هیچوقت تنها نمی شوی. بهر حال هر چیز منفی را که از ترس ناشی میشود ، آگاهی آنها را مثبت میبیند. ترس نا امیدی ، حرص ، آز و عصانیت را رشد میدهد، آگاهی امید، تساهل، سازش، همیاری و همکاری را.

اگر بخواهیم ترس از دست دادن کسی یا چیزی را داشته باشیم ، حتما آنرا از دست خواهیم داد. ترس موجب میشود که مجبور و تسلیم زندگی کنیم. اگاهی موجب می شود که مجبور و تسلیم زندگی نکنیم. پس بدانیم، آن کسانی را که دوست داریم و چیزهایی را که داریم آگاهانه از آنها لذت ببریم تا سعادتمند و خوشبخت باشیم.

از: سام ویشکا

Sam wishka

sam@wishka.net