Iranian Cultural Association in the Netherlands

مصاحبه با ایرانیان ساکن هلند در مورد خودسوزی کامبیز

 روستایی پناه جو ایرانی که بر اثر جراحت شدید خود سوزی جان سپرد


کامبیز روستایی پناهجوی ۳۶ ساله ایرانی در سال ۲۰۰۱ در هلند در خواست پناهندگی کرد

چرا کسانی که دوستشان داریم ، آزار می دهیم

تا زمانی که فکر می کنیم ، انرژی را باید از شخص دیگری کسب کنیم

 ،دچار مشکل میشوم. زیرا انرژی در هر انسان دیگر محدود و پایان پذیر است.

 

Welcome

Recent Videos

845 views - 0 comments
965 views - 0 comments
3284 views - 0 comments

Upcoming Events

No upcoming events

Recent Video Blogs

No video yet.

Recent Podcasts

  • Mazhab
    November 22, 2010 | 0 Comments